Regulamin Pielgrzymki

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PIELGRZYMCE DO MATKI BOŻEJ POJEDNIANIA W HODYSZEWIE 


1.    Pielgrzymka ma charakter religijny – są to rekolekcje „w drodze”.


2.    ZASADY  UCZESTNICTWA: w Pielgrzymce do Hodyszewa może uczestniczyć każdy kto:

  • pragnie odnaleźć, pogłębić swoją wiarę i szczerym sercem poszukuje Boga; chce na nowo odnowić z NIM swoją relację, spotkać GO i powierzyć MU swoje życie;
  • akceptuje zasady regulaminu pielgrzymki, zachowa polecenia księży oraz służb pielgrzymkowych;
  • jest zapisany na listę pielgrzyma w sekretariacie pielgrzymki – posiada legitymację pielgrzyma podstemplowaną oficjalną pieczęcią pielgrzymki i własnoręcznie podpisaną.

Tylko zapisani pielgrzymi na listę w sekretariacie pielgrzymki i posiadający podstemplowaną legitymację pielgrzyma mogą uczestniczyć w pielgrzymce. Osoby te będą też  ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków. Służby pielgrzymkowe mają prawo poprosić pielgrzyma o okazanie legitymacji pielgrzyma. Osoby nie posiadające legitymacji pielgrzyma będą proszone o opuszczenie grupy i zawracane z trasy pielgrzymki przez służby pielgrzymkowe. W wyjątkowych przypadkach służby porządkowe mogą prosić o pomoc Policję.


3.    WYŻYWIENIE: każdy powinien sobie zapewnić we własnym zakresie. Starajmy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Za otrzymaną bezinteresowną gościnność na trasie dziękujemy ze szczególną wdzięcznością.


4.    BAGAŻE: jeden – podręczny – z jedzeniem, stale używanymi przez pątnika z lekami, płaszczem przeciwdeszczowym i innymi rzeczami przydatnymi w czasie wędrówki – zabieramy ze sobą na trasę; – drugi – (dotyczy wyruszających z Zambrowa) z materacem, śpiworem, latarką (ew. kocem) i wszystkim co niezbędne do nocnego spoczynku, zdajemy przed wyruszeniem na trasę przy wikariacie parafii p.w. Trójcy Świętej w Zambrowie na samochody bagażowe, a odbieramy na miejscu noclegu (po noclegu bagaż zostanie bezpośrednio odtransportowany na ww. wikariat). Można zabrać namiot. Bagaż w widocznym miejscu należy podpisać swoim nazwiskiem oraz umieścić adres,  ze względu na częste pomyłki pielgrzymów przy odbiorze bagażu.  Uwaga: Organizatorzy pielgrzymki nie odpowiadają za bagaż pielgrzyma – proszę nie zabierać na jedną noc rzeczy wartościowych i niepotrzebnych. Zabieramy tylko to, co niezbędne.


5.    NOCLEGI: w pomieszczeniach wskazanych przez gospodarzy, brata kwatermistrza, porządkowych lub w namiocie, zawsze oddzielnie dla sióstr i braci.


6.    OPŁATY: wpisowe należy wpłacić podczas zapisów w Sekretariacie Pielgrzymki, ale problemy finansowe nie mogą być przeszkodą w uczestnictwie w pielgrzymce – proszę kontaktować się z kierownictwem pielgrzymki.


7.    POWRÓT: autokarami na, które bilety można będzie kupić w Sekretariacie Pielgrzymki (bilet należy zwrócić kierowcy przy wejściu do autokaru) lub transportem własnym.


8.    STRÓJ  PIELGRZYMA: obowiązuje strój pielgrzymkowy – odpowiedni do charakteru religijnego pielgrzymki;  dobre buty, skarpety wełniane lub inne ale nie elastyczne, okrycie od deszczu, przeciwsłonecznego nakrycia głowy.


9.    ZDROWIE: pielgrzymka ma swoje służby medyczne, dolegliwości zdrowotne zgłaszamy bratu lekarzowi bądź braciom porządkowym – nie czekamy do ostatniej chwili. Leki należy zabrać we własnym zakresie.


10. SAMOCHODY PIELGRZYMKOWE – samochody pielgrzymkowe obsługują organizacyjnie pielgrzymkę, karetka służy do przewożenia osób, które nie są w stanie same iść w pielgrzymce i mają zalecenie lekarza pielgrzymkowego, samochody pielgrzymkowe nie mogą przewozić bagażu podręcznego pielgrzymów.


11. PORZĄDEK: przestrzegamy poleceń księży i służb pielgrzymkowych. Pielgrzymka jest miejscem wyciszenia, umartwienia i rekolekcji w drodze, prosimy nie korzystać z telefonów komórkowych lub innego sprzętu audio. Na pielgrzymce nie wolno palić papierosów, ani pić alkoholu. Nie zaśmiecamy trasy, postojów, noclegów – na śmieci przeznaczone będą specjalne pojemniki.


12. UDZIAŁ  OSÓB  NIELETNICH  W  PIELGRZYMCE: a.) do lat 15 – wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna; b.) 16 – 18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców bądź w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.


13. Jesteśmy wielką rodziną pielgrzymkową. Rezygnujemy zatem z form „pan”, „pani”, a zwracamy się do siebie nawzajem “SIOSTRO”, “BRACIE”.


14. PRZEMARSZ: pielgrzymka posiada służby porządkowe, które są odpowiedzialne za przemarsz pielgrzymki na trasie i bezpieczeństwo pielgrzymów, bezwzględnie należy przestrzegać ich poleceń. Ze względów bezpieczeństwa drogowego pielgrzymi, zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego, idą podzieleni na grupy pielgrzymkowe. Nie można wyprzedać grupy lub zostawać za grupą, może to spowodować wypadek. Za nieprzestrzeganie przepisów – grożą sankcje przewidziane w Kodeksie Ruchu Drogowego, włącznie z obciążeniem pielgrzyma mandatem karnym wystawionym przez Policę na wniosek służb pielgrzymkowych.


15. SZKODY MATERIALNE: Pielgrzym w czasie Pielgrzymki odpowiada osobiście za wszelkie szkody materialne i niematerialne wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub z nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przepisów bezpieczeństwa i poleceń Służb Pielgrzymkowych. Pielgrzym opiekujący się osobami nieletnimi analogiczne do powyższego odpowiada za osoby, którymi się opiekuje.


16. DANE OSOBOWE: Zapisując się na Pielgrzymkę pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, wiek, adres. Pielgrzym zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb prowadzenia internetowych stron WWW i internetowych serwisów społecznościowych Pielgrzymki. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zapisanie na Pielgrzymkę. Pielgrzym ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Organizacyjny Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób: przez e-mail: hodyszewo@gmail.com lub telefonicznie: 602127914. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Pielgrzymki (do zorganizowania przejście Pielgrzymki, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikowi Pielgrzymki, zapewnienia ubezpieczenia pielgrzymów od nieszczęśliwych wypadków). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych poprzez zapisanie się w Sekretariacie Pielgrzymki na listę uczestników Pielgrzymki oraz otrzymanie Legitymacji Pielgrzyma. Dane osobowe będą przetwarzane nie krócej niż w okresie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej pielgrzymów od nieszczęśliwych wypadków oraz polisy od odpowiedzialności cywilnej organizatorów Pielgrzymki. Po tym czasie nośniki przechowujące dane (np. dokumenty) zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Dane mogą być przekazane w trakcie trwania Pielgrzymki Służbie Porządkowej Pielgrzymki, Służbie Medycznej Pielgrzymki, Policji, a po okresie trwania Pielgrzymki Policji w przypadku żądania przekazania danych, firmie ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia losowego określonego w polisie ubezpieczeniowej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000, 1669, z 2019r. poz.730 z późn. zm.). Pielgrzym ma prawo żądania od Administratora danych osobowych informacji o okresie przetwarzania danych, dostępu do danych, ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli stanie się to w trakcie trwania Pielgrzymki – zostanie poproszony o opuszczenie Pielgrzymki), zmiany lub usunięcia, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem danych osobowych, wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


17. Regulaminu pielgrzymki  obowiązuje wszystkich pielgrzymów za jego nieprzestrzeganie przewiduje się wykluczenie z grona pielgrzymów a w wyjątkowych przypadkach mogą zostać nałożone sankcje karne przez Policję.


18. Decyzja uczestnictwa w Pielgrzymce jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika/Uczestniczkę (Pielgrzyma) Regulaminu Pielgrzymki i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Pielgrzym uczestnicząc w Pielgrzymce zobowiązuje się do pokrycia szkód wynikłych: z przyczyn leżących po jego stronie i stornie osób, którymi się opiekuje, z nieprzestrzegania przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką Regulaminu Pielgrzymki, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przepisów bezpieczeństwa oraz poleceń Służb Pielgrzymkowych.


Uwaga: Jeśli nie akceptujesz charakteru pielgrzymki lub nie chcesz podporządkować się pod ramy organizacyjne – oszczędź kłopotów sobie, innym pątnikom i organizatorom, poszukaj sobie innej formy spędzenia czasu. Na pielgrzymkę idą osoby, które chcą się pomodlić – nie przeszkadzaj im w tym.